Porady dla nowego taksówkarza

Porady odnośnie kasy fiskalnej

Porady odnośnie taksometru


1. Porady dla nowego taksówkarza


1. Jakie warunki trzeba spełnić aby zostać taksówkarzem ?2. W jakiej formie może pracować taksówkarz ?3. W jaki sposób zarejestrować działalość w Urzędzie Skarbowym ?4. Czy przysługują mi jakieś ulgi przy załozeniu nowej działalności ?5. Gdzie mogę zalegalizować taksometr ?6. Gdzie mogę zrobić fiskalizację kasy fiskalnej ?7. Ile kosztuje wyrobienie licencji ?8. Czy licencję można odstąpić ?9. Czy moja licencja może zostać cofnięta ?10. Co zrobić jak zgubię licencję ?11. Czy przy likwidacji działalności muszę też likwidować licencję ?


Porady odnośnie kasy fiskalnej


1. Co muszę zrobić przed zakupem kasy fiskalnej ?2. Urządzenie zintegrowane czy rozłączne ? Jaką kasę kupić ?3. O czym muszę pamiętać przy używaniu kasy fiskalnej ?4. Czy muszę robić przegląd kasy fiskalnej ?5. Co to jest kopia elektroniczna ? Jak działa ?


Porady odnośnie taksometru


1. Jaki taksometr wybrać ?2. Gdzie mogę zamontować taksometr ?3. Czym się rózni nowy taksometr TAXIe od starych taksometrów ?4. Czym się różnią systemy naliczania S1 i D1 ?


1. Jakie warunki trzeba spełnić aby zostać taksówkarzem ?• ukończone 21 lat,
• prawo jazdy kat. B,
• zaświadczenie o niekaralności,
• aktualne badania lekarskie i psychotechniczne,
• ukończony kurs z zakresu transportu drogowego taksówką,
• zdany egzamin z zakresu transportu drogowego taksówką (obowiązkowy w większości miast powyżej 100 000 mieszkańców, dokładne informacje dostępne w Urzędzie Gminy/Urzędzie Miasta),
• auto wyposażone w taksometr i kasę fiskalną oraz oznakowane według wymagań danego miasta.
2. W jakiej formie może pracować taksówkarz ?


Możliwe są 2 formy pracy taksówkarza: samodzielna lub w korporacji. Praca na własną rękę zmusza taksówkarza do samotnego poszukiwania klientów. Można zdobyć kilku stałych zleceniodawców, można też cierpliwie czekać na postoju. Ulubione miejsca wszystkich taksówkarzy to dworce, okolice lotnisk, lokalizacje atrakcyjne turystycznie. Drugą opcją prowadzenia działalności taksówkowej może być przyłączenie się do korporacji. Praktycznie w każdym większym mieście działa kilka Stowarzyszeń Taksówkarzy.
3. W jaki sposób zarejestrować działalość w Urzędzie Skarbowym ?


Polska Klasyfikacja Działalności 49.32 Z Działalność taksówek osobowych Podklasa ta obejmuje działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc, działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek do 3,5 t z kierowcą. 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 49.32 Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Przedsiębiorca rejestrując działalność musi od razu wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Możliwe są 3 metody opodatkowania podatkiem dochodowym:
Karta podatkowa
Przy karcie podatkowej wpłaca się co miesiąc stałą kwotę podatku dochodowego pomniejszoną o wpłaconą składkę ubezpieczenia zdrowotnego . Nie ewidencjonuje się i nie odlicza kosztów. Wysokość stawki podatku w zakresie przewozu osób, zależy od liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest usługa, i tak:
190 zł – w miejscowości o liczbie mieszkańców do 25 000
198 zł – w miejscowości o liczbie mieszkańców ponad 25000 do 100000
216 zł- w miejscowości o liczbie mieszkańców ponad 100000 do 500 000
233 zł- w miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 500 000
Stawki mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50 %, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.
Ryczałt– stawka 8,5%.
Nie uwzględnia się kosztów i nie prowadzi ich ewidencji. Od przychodu opłaca się 8,5% podatku chodowego.
Zasady ogólne KPiR – zarówno wg skali podatkowej , jak i liniowo.
Prowadzone są wszystkie ewidencje i odliczane są koszty prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
Mamy tu do wyboru 2 stawki podatku VAT:
VAT-8% rozliczany wg zasad ogólnych
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy ten rodzaj usług opodatkować 8 % stawką podatku VAT. Zasady ogólne oznaczają, że od podatku należnego (ze sprzedaży), który ma być odprowadzony do US odliczamy podatek naliczony wynikający z dokumentów zakupu. Tę metodę powinni wybrać przede wszystkim podatnicy zamierzający nabyć bądź remontować środki trwałe (ograniczenie: odliczenie podatku VAT od pojazdów osobowych w wysokości 60 proc. jednak nie więcej niż 6 000 zł) . Można tu również odliczać podatek VAT od kupowanych części zamiennych, płynów czy olejów. Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych składa deklarację VAT-7 (co miesiąc) lub VAT-7K (co kwartał). Obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.
VAT- 4%
Ustawodawca przewidział specjalny tryb rozliczania tego podatku przez taksówkarzy – ryczałt VAT. Polega na opodatkowaniu tych usług stawką 4 %. Wybór 4% ryczałtu VAT w zakresie opodatkowania usług taksówkami osobowymi podatnik zyskuje m.in. przywilej opodatkowania tych czynności niższą stawką VAT. Sporządza także uproszczoną deklarację w zakresie podatku od towarów i usług o symbolu VAT-12. Wadą tego rozwiązania jest niestety brak prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabytych towarów i usług w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Metoda ta bowiem polega na tym, iż podatnik płaci podatek jedynie od uzyskanego obrotu, bez pomniejszania go o podatek zawarty kupowanych towarach i usługach. Czyli w skrócie nie można brać faktury na zakupione towary. Wybór ryczałtu w podatku VAT jest decyzją na co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Dopiero po tym okresie podatnicy będą mogli powrócić do rozliczania się z tego podatku na zasadach ogólnych.
4. Czy przysługują mi jakieś ulgi przy załozeniu nowej działalności ?


Tak, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (zob. pkt I-1) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Natomiast dla podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, określono specjalne warunki, których spełnienie umożliwia zwrot określonych przepisami części kwot wydatkowanych na zakup kas.
• Dokonanie zwrotu następuje pod warunkiem posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
• złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
• złożenia zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
• rozpoczęcia ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach.

Ulgę należy zwrócić Urzędowi Skarbowemu w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

• zaprzestaną ich używania,
• nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
• zaprzestaną działalności,
• nastąpi otwarcie likwidacji,
• dokonają odliczenia ulgi nie spełniając wszystkich warunków, które uprawniają ich do korzystania z odliczenia.
5. Gdzie mogę zalegalizować taksometr ?


Taksometr można zalegalizować w

Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku
ul. Polanki 124C
80-308 Gdańsk – Oliwa
58 52-45-300
58 52-45-306
58 52-45-326
oraz
Obwodowym Urządzie Miar w Gdyni
Słoneczna 59A
81-605 Gdynia
58 624 28 27
6. Gdzie mogę zrobić fiskalizację kasy fiskalnej ?


Fiskalizację można zrobić w naszym punkcie w gdyni Aleja Zwycięstwa 236, 81-540 Gdynia +58 664 94 55
7. Ile kosztuje wyrobienie licencji ?


Opłata za egzamin z zakresu transportu drogowego taksówką wynosi w zależności od miasta: 100- 300 zł.
8. Czy licencję można odstąpić ?


Nie, taksówkarze, którzy mają licencję nie mogą jej odstąpić innej osobie, ponieważ może zostać ona cofnięta przez organ licencyjny. Również nie wolno uprawnień wynikających z licencji przenosić na osobę trzecią. Organ, który udzielił licencji, może na drodze administracyjnej przenieść uprawnienia na inne osoby jeżeli: w razie śmierci przedsiębiorcy będącego właścicielem licencji, występują spadkobiercy; połączenia się przedsiębiorcy, podziału lub przekształceniu, który miał licencję, pod warunkiem iż osoba przejmująca uprawnienia jednocześnie spełnia warunki wymagane przy ubieganiu się o nią.
9. Czy moja licencja może zostać cofnięta ?


Tak, organ udzielający licencji jest również zobowiązany ją cofnąć. Cofnięcie licencji może nastąpić np. w sytuacji wystąpienia sytuacji wymienionych w ustawie (np. kiedy przedsiębiorca w ciągu sześciu miesięcy od wydania licencji nie rozpoczął działalności). Zabranie licencji przez organ poprzedzone jest pisemną informacją wysłaną do przedsiębiorcy, która ostrzega o takiej możliwości. Licencja może być zabrana również bez ostrzeżenia, jeżeli taksówkarz otrzyma prawomocny wyrok sądowy za umyślne przestępstwo: karne skarbowe; przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; mieniu; obrotowi gospodarczemu; wiarygodności dokumentów; ochronie środowiska; warunkom pracy i płacy; innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. Licencja może być też cofnięta w sytuacjach kiedy to taksówkarz zalega z uregulowaniem zobowiązań celnych, podatkowych lub innych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które miały iść do Skarbu Państwa. Wtedy licencja odnowiona może być dopiero po trzech latach.
10. Co zrobić jak zgubię licencję ?


W przypadku utraty dokumentu wystarczy zwrócić się do organu, który wydawał nam licencję o wtórnik. Wtedy trzeba złożyć oświadczenie, iż licencja nie została zatrzymana przez organy kontrolne, ale została skradziona, zgubiona lub zniszczona. Jeżeli utrata dokumentu wyniknęła w sytuacjach od nas nie zależnych, wtedy należy dołączyć dokument stwierdzający taką okoliczność np. zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży. Dodatkowo należy złożyć pisemne zobowiązanie się do niezwłocznego oddania odnalezionej licencji. Wtórnik zezwala na przewóz osób pojazdem, na który został on wydany.
11. Czy przy likwidacji działalności muszę też likwidować licencję ?


Tak, w razie likwidacji przedsiębiorstwa taksówkarz musi złożyć w organie licencyjnym oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką.1. Co muszę zrobić przed zakupem kasy fiskalnej ?


Do instalacji kasy fiskalnej, nie musimy dokonywać żadnych formalności. Dopiero fiskalizacja urządzenia wymaga od nas posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz wysłania zgłoszenia do urzędu skarbowego.
2. Urządzenie zintegrowane czy rozłączne ? Jaką kasę kupić ?


Na polskim rynku istnieją dwa rodzaje rozwiązań - Kasotaksometry oraz Kasy połączone z taksometrem. Obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety - Kasotaksometry dają możliwość instalacji w półce na radio, przez co zajmują mniej miejsca. Jednak ze względu na swój wymiar, posiadają krótką rolkę z papierem, co wiąże się z koniecznością częstej jego wymiany. Ponadto w sytuacji gdy konieczna jest interwencja serwisu do wewnątrz urządzenia - trzeba usunąć jego cechy legalizacyjne, co wiąże się z ponowną legalizacją urządzenia, ponadto serwis może wykonać dużo mniej napraw "od ręki". Systemy rozłączne zajmują nieznacznie więcej miejsca w pojeździe, niemniej jednak przepisy mówią o konieczności eksponowania pasażerowi tylko jednego wyświetlacza z aktualnym pomiarem, dlatego możemy samą kasę umieścić np. w schowku, lub podłokietniku samochodu.
3. O czym muszę pamiętać przy używaniu kasy fiskalnej ?


Sporządzanie raportów i przechowywanie dokumentów kasowych

Na użytkowniku kasy (podatniku) ciąży obowiązek sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.
Dokumenty kasowe powinny być przechowywane przez okres wymagany w w/w ustawie o podatku od towarów i usług, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (pkt I-1 – art. 112) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). W okresie przejściowym, na zasadzie wyjątku (zob. pkt I-5 - § 19), kopie dokumentów sporządzonych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie sprzedaży do dnia 31 grudnia 2011 r. podatnicy są obowiązani przechowywać nie krócej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.
4. Czy muszę robić przegląd kasy fiskalnej ?


Tak, kasy w tym temacie działają tak samo jak samochody, przegląd kas rejestracyjnych należy wykonać nie dłużej niż co 24 miesiące w naszym serwisie.
5. Co to jest kopia elektroniczna ? Jak działa ?


Elektroniczna kopia paragonu to znacznie niższe koszty eksploatacji urządzenia. TAXI E jako pierwszy w Polsce jest taksometrem, w którym uciążliwa papierowa kopia paragonu została zastąpiona jej elektronicznym odpowiednikiem zapisywanym na karcie microSD.


1. Jaki taksometr wybrać ?


W naszym punkcie sprzdaży są do wyboru dwie opcje. Jedna to zestaw TAXEL TX06 wraz z Vega TAXI to bestseler sprzedazowy od 2004 roku. Dzieki prostej i trwalej konstrukcji idealnie sprawdzi się w warunkach taxi. Drugą opcja to KASOTAKSOMETR NOVITUS TAXI E, który jest nowoczesnym urządzeniem. Wielofunkcyjny kolorowy ekran dotykowy pozwala na szybką i wygodną obsługę urządzenia. Możliwość wyświetlania informacji o bieżącym kursie oraz rodzaju taryfy w przejrzysty sposób, to jedna z jego wielu zalet. Ekran dotykowy pozwala rownież na wygodną konfigurację urzadzenia, która jest możliwa także z poziomy złącz komunikacyjnych oraz modułu BOX. Każdy musi indywidualnie zdecydować czy woli tradycyjny sprawdzony zestaw czy nowoczesność.
2. Gdzie mogę zamontować taksometr ?


Taksometry montujemy w naszym punkcie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin instalacji.
Aleja Zwycięstwa 236, 81-540 Gdynia
+58 664 94 55
3. Czym się rózni nowy taksometr TAXIe od starych taksometrów ?


TAXIe ma wiele nowoczesnych rozwiązań takich jak ekran dodtykowy czy aż cztery systemy naliczania taryf. Dokładne informacje znajdziesz tutaj.
4. Czym się różnią systemy naliczania S1 i D1 ?


System pojedynczy naliczania opłaty S.
Opłata naliczana jest z wykorzystaniem taryfy drogowej albo taryfy czasowej w zależności od prędkości z jaką porusza się taksówka. Dla prędkości taksówki większej od prędkości granicznej opłata jest naliczana z drogi a w przeciwnym przypadku z czasu.
System podwójny naliczania opłaty D.
Podwójny system naliczania D bazuje na jednoczesnym sumowaniu opłaty z czasu i drogi niezależnie od prędkości z jaką porusza się taksówka.